Frågor & Svar

INFORMATION från Kronfågel om medias rapportering


Djuromsorg, livsmedelssäkerhet är tillsammans med arbetsmiljö vår högsta prioritet.

Våra djurs välmående är oerhört viktigt för oss. Våra djur ska må bra. Tillsammans med våra svenska uppfödare arbetar vi hårt varje dag för att inga djur ska uppleva stress eller komma till skada under något skede i processen. Tack vare dagliga systematiska kontroller i alla led kan vi upptäcka när något går fel och sätta in åtgärder.

här svarar vi på frågor om fastklämda/vingskadade kycklingar

har ni fastklämda kycklingar på kronfågel?

Vad gäller klämskador på väg till slakteriet så förekommer det tyvärr och det är något som vi, tillsammans med branschen, arbetar hårt för att undvika. Vi kontrollerar och vidtar åtgärder vid varje klämskada. Idag ligger vi på 0,0008% klämskador. Klämskadorna har minskat över tid. Vi beklagar verkligen de fall då fåglar har lidit och jobbar hela tiden nära myndigheterna för att minimera risken för att det sker.

Har ni vingskadade kycklingar på Kronfågel?

Vi har länge arbetat kraftfullt för att minska antalet vingskador tillsammans med branschen. Kycklingar som föds upp hos våra kontrakterade bönder lastas på gården under sträng övervakning av bonden eller dennes personal. Det förekommer tyvärr att kycklingar skadas i samband med lastning vilket självklart är något som vi alla arbetar för att undvika.  Idag har vi ca 1% vingskador på fält. Frekvensen av vingskador på fält har tydligt minskat i branschen över tid, även hos oss. Vi har fokuserat särskilt på att få ner mängden vingskador på fält eftersom det är dessa vingskador som orsakar mest lidande om skadorna inte upptäcks innan transporten till slakteriet. 
Vi har tillsatt extra kontrollpersonal, utökat kontrollerna och utbildat vår och våra underleverantörers/lastföretags personal ytterligare. Vi har också investerat i nya specialbyggda transportbilar och kortat transportsträckorna till max fyra timmar, våra snitt-transporter är två timmar.

Enligt Aftonbladet upptäckte Länsstyrelsen 17 skadade kycklingar på två minuter, ska det vara så?

Vingskador kan uppstå vid två tillfällen, ute på fält och efter bedövningen. Den aktuella kontrollen med 17 skadade fåglar på två minuter gjordes efter bedövningen. I slakteriet bedövas och sövs kycklingarna innan slakt. Vi bedövar med gas av djurskyddsskäl – då det är skonsammare än elbedövning som används på de flesta andra slakterier. Vi har tyvärr den senaste tiden sett en tillfällig ökning av vingskador efter bedövningen. Tack vare vår kameraövervakning kan vi se att vingskadorna uppstår efter att fåglarna har somnat in och blivit bedövade. Oavsett så har vi förstås en nollvision för skador och ser allvarligt på ökningen av vingskador efter bedövningen. Vi har därför också sett över och justerat våra rutiner, anpassat vår tekniska utrustning, utbildat personalen och ökat kontrollen.

stämmer det att ni har 230 000 (5%) vingskadade fåglar på en månad?

Nej. Det stämmer inte. Det vore helt katastrofala siffror som vi aldrig hade kunnat acceptera. Vi har idag cirka 1% skador på fält. Vi är såklart inte nöjda med detta ändå utan jobbar hela tiden tillsammans med branschen och myndigheterna för att få ner siffran ytterligare. 

Siffran 5% kommer från ett annat sammanhang, vilket även Länsstyrelsen har reviderat (och Kronfågel har nu/därför fått godkänt på den här punkten i föreläggandet). När kycklingarna kommer till slakteriet så inspekteras varje låda och skadade fåglar avlivas direkt enligt lag och dokumenteras. Utöver det gör vi ett stickprov på varje transport då vi slumpmässigt plockar ut 300 fåglar. Om mer än 15 av dem är skadade (d v s 5%) så sätter vi in en helt annan nivå av åtgärder med en separat utredning för att komma till botten med orsakerna bakom de förhöjda nivåerna hos den aktuella transporten/uppfödaren. Det betyder absolut inte att 230 000 kycklingar har kunnat vara skadade. Siffran 5% har varit gränsvärdet för när vi sätter in extra åtgärder utöver de vanliga för enskilda transporter, det är inte en generell skadenivå vi skulle kunna acceptera.  Det är alltså långt ifrån alla transporter som har 5% skadade fåglar. Vår skadenivå är ca 1%. 
Gränsvärdet på 5% vingskador under infångning är i dag dessutom helt borttaget från våra rutiner då vi oavsett resultat alltid skickar ut rapporter till uppfödare, plockare, kvalitetsansvarig och branschorganisationen Svensk Fågel samt kräver åtgärder på förbättring.

vad gör ni för att minska antalet skadade fåglar?

Kronfågel är en seriös kycklingproducent och vårt mål är att inga djur ska fara illa under vår produktionsprocess.  För oss är det självklart att våra djur ska må bra, ingen tjänar på att de mår dåligt. Vi, tillsammans med branschorganisationen Svensk Fågels medlemmar, arbetar i alla led enligt både svensk djurskyddslag och branschorganisationens egna kontrollprogram för att minimera skador och stress hos svenska kycklingar – Från befruktningen av äggen till slakt. Sverige har en av världens tuffaste djurskyddslagar. Vi kontrolleras noga av myndigheterna och det är bra då det hjälper oss att hela tiden bli bättre. Vi kontrolleras också ständigt av oberoende ackrediterade kontrollanter, utöver Livsmedelsverkets officiella veterinärer som finns på plats dagligen för att se över djurens hälsa, samt företagets djurskyddsansvarig som också ständigt finns på plats. Men med det sagt så har både vi och branschen har ett stort ansvar och tar arbetet med djuromsorg på största allvar då det a och o för oss och vi fortsätter att hela tiden arbeta för bli bättre och minska skadorna.
 
Exempel på insatser/åtgärder: 
 
– Investerat 50 miljoner kronor i nya specialbyggda transportbilar.
– Minskat transporttiden. Snitt-transporttiden är i dag två timmar och maxtiden är fyra timmar. 
– Tillsatt extra personal och utökat kontrollen/fler kontroller.
– Utbildningsinsatser görs årligen och vi har utbildat vår personal utöver detta. Bl a utbildningar för lastpersonal och uppfödare hösten 2020 med föreläsare från Länsstyrelsen och revisor från certifieringsorgan. Inplanerat två nya utbildningstillfällen vintern 2021.
– Minskat hastigheten i slakteriet.
– Sett över och justerat våra rutiner och tekniska utrustning i slakteriet.
– Investerat i ny maskinutrustning. 
– Som enda slakteri i Sverige har vi investerat i gasbedövning vilket är en betydligt skonsammare bedövningsmetod än alternativet – att bedöva med el. Vid gasbedövning sövs fåglarna ner gradvis tills de förlorar medvetandet.
– Ett externt ackrediterat företag, utöver myndighetskontrollen, reviderar samtliga slakterier kontinuerligt de dagliga rutinerna på slakteriet.
– Branschen har på eget initiativ byggt upp en databas för att snabbare fånga upp skador i samband med lastning och transport.

Har ni skållat kycklingar levande?

Nej. Vid skållningen har samtliga kycklingar varit helt nedsövda, bedövade och medvetslösa utan hjärtfrekvens/blodcirkulation. Några av dem har dock inte blivit stuckna i halsen och tömda på blod (avlivade enligt lag) innan de förts till skållning. Det innebär att själva avlivningsmomentet misslyckats i laglig mening. Även om djuren inte känt något är detta ett problem vi har tagit och fortsatt tar på stort allvar. Vi har en nollvision gällande så kallade ostuckna kycklingar. Sedan årsskiftet har cirka 190 kycklingar tyvärr varit ostuckna, av drygt 37 miljoner.

Om du har fler frågor, vänligen kontakta Kronfågel Konsumentkontakt:

Telefon (vardag 9-12): 020 72 40 00

Mail: konsumentkontakt@kronfagel.se