Ledande djuromsorg

Kycklingarna är hjärtat i Kronfågels verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla kycklingar ska må bra, från kläckning till slakt. God djurvälfärd är en självklarhet, av etiska skäl och för att det har en direkt påverkan på produktkvalitet, resurseffektivitet och lönsamhet. Med helhetsperspektiv, kunskap och höga krav på hantering, stallmiljö och foder ger vi kycklingen förutsättningar att hålla sig frisk och tillgodogöra sig näring. Bara välmående kycklingar kan växa på ett hållbart sätt.

Branschledande position

Vår ambition är att tillsammans med våra kontrakterade uppfödare ta en drivande och branschledande roll för god djurvälfärd. Grunden i arbetet är fokus på ständig förbättring och det nordiska förhållningssättet till djuromsorg, med en djurskyddslagstiftning som tillhör världens strängaste. Vår koncerngemensamma policy för djurvälfärd gäller alla delar av verksamheten och samtliga leverantörer.

Koncerngemensam Animal Welfare Policy

Kronfågel ingår i den skandinaviska koncernen Scandi Standard som har det övergripande ansvaret för koncernens policy och förbättringsarbete. Kronfågel har en utsedd koordinator för djurvälfärd och samtliga medarbetare som hanterar kycklingar får utbildning i detta som del av sin introduktionsutbildning.

Holistisk syn – 8 fokusområden

God djurvälfärd handlar om att säkerställa djurens hälsa och välbefinnande genom förebyggande av skada och sjukdom, rätt näring och stallmiljö, samt inte minst god och ansvarsfull hantering under både uppväxt och slakt. Kronfågel utgår från ett holistiskt förhållningssätt med åtta definierade framgångsfaktorer som alla behöver samverka för bästa möjliga djurvälfärd. Tillsammans med kunniga leverantörer och uppfödare arbetar vi med ständiga förbättringar och tydligt fokus på grundorsaker, i alla led från föräldradjur till slakt. Vårt övergripande mål är att alla kycklingar ska tas väl omhand och behandlas med respekt.

Den nykläckta kycklingen

Hur den nykläckta kycklingen mår har stor påverkan på hälsa och tillväxt under resten av livet. Genom bra val av föräldradjur och rätt hantering av de befruktade äggen under inkubationstiden ges förutsättningar för att de kycklingar som kläcks är starka och friska. Transporten av den dagsgamla kycklingen till uppfödaren, och tidig tillgång till foder och vatten, är också viktiga faktorer.

God stallmiljö

God stallmiljö inkluderar många parametrar med tillhörande krav. Exempelvis ska kycklingarna ha en ren miljö, kunna röra sig fritt och ha tillräckligt med utrymme. Gränsvärdet för flocktäthet regleras i svensk lagstiftning. I Sverige gäller 36 kg levande vikt per kvadratmeter, att jämföra med EU lagstiftning som kräver maximalt 42 kg levande vikt per kvadratmeter. Krav ställs också på rätt temperatur, ljus, ventilation, underlag och utrustning för foder och vatten. Kycklingflockarnas hälsa kontrolleras dagligen och stallmiljön mäts med hjälp av ett antal nyckeltal.

Allt måste vara korrekt installerat och fungera perfekt – alltid. Det nordiska sättet att bygga stallar med isolerade betonggolv, isolerade väggar, indirekta värmesystem samt datorstyrda ventilations- och värmesystem är en bra grund. Tillsammans med våra kontrakterade uppfödare utvecklar vi ständigt stallarna och våra metoder för att kycklingarna ska ha ett så naturligt liv som möjligt. Våra uppfödares stall är mer påkostade än många andra stall men ger bättre djurvälfärd och bättre resultat.

Fothälsa viktig indikator för djurvälfärd

Ströbädden som kycklingarna vistas på har stor påverkan på deras hälsa. En torr ströbädd gör det bekvämt för kycklingarna, upprätthåller deras immunförsvar och minskar risken för att sjukdomar sprids. Ströbädden kontrolleras genom att undersöka trampdynornas tillstånd, detta följs och registreras för varje flock när kycklingarna anländer till slakteriet. Med god fothälsa ökar också andelen högkvalitativa kycklingfötter som kan exporteras som livsmedel.

Optimerat foder

En viktig del av samarbetet med uppfödarna är sammansättningen av foder. Näringsinnehåll och kvalitet har stor påverkan på både kycklingens hälsa och hur effektiv foderanvändningen blir. Allt foder är vegetabiliskt och tas fram med noggrant valda råvaror, där vete och soja är stora komponenter. Kronfågel samarbetar med externa foderleverantörer och vi ställer krav på GMO-fritt foder.

Nej till antibiotika

Vår policy gällande användning av antibiotika och andra typer av läkemedel är mycket strikt. I enlighet med nordisk lagstiftning används inte antibiotika i förebyggande syfte i uppfödningen, till skillnad från många andra länder. Endast sjuka djur får behandlas, efter beslut av veterinär. Antibiotikaanvändningen hos de nordiska uppfödarna är också mycket låg, ett tecken på god djurhållning. Vår hållning gällande antibiotika ligger i framkant. Vårt långsiktiga mål är att andelen antibiotikabehandlade flockar ska vara lägre än 1 procent.

Med växande antibiotikaresistens som en stor global hälsoutmaning ser vi att Kronfågel har en viktig roll att minimera användningen av antibiotika i livsmedelsproduktion, särskilt vid förvärv och integration av utomnordiska verksamheter i koncernen.

Etik vid transport och slakt

Djuretik har hög prioritet vid transport och slakt av kycklingarna. Hämtning sker med utbildad personal och anpassade fordon. Det används bara bilar med temperaturstyrd ventilation och eftersom vi väljer uppfödare nära våra anläggningar kan transporterna hållas korta. Genomsnittlig transporttid inom vår verksamhet ligger på 1,4 timmar – väl under lagstadgad maxtid som exempelvis i Sverige är 8 timmar. Transporttider och ankomsttider planeras för att säkerställa att alla kycklingar hanteras inom fastställda tidsramar, slakt sker alltid samma dag som transporten. Vid ankomst inspekteras kycklingarna av både vår egen personal och oberoende veterinär. Vingarna kontrolleras som indikator på hur väl lastningen skötts.

Alla kycklingar bedövas före slakt. Inom Kronfågel används bedövning i kontrollerad atmosfär (CAS) som har flera fördelar sett till både djurvälfärd, och köttkvalitet. Den gradvisa effekten man får genom CAS är att föredra utifrån ett djuretiskt perspektiv eftersom fåglarna inte känner obehag då de stegvis får en stigande koncentration av koldioxid, alltså inte allt på en gång. Det gör att de sakta blir medvetslösa och därefter somnar in. Bedövningen är irreversibel, det vill säga djuren sövs så kraftigt att de i praktiken blir hjärndöda och hjärtat stannar. Detta är en dyrare och modernare metod som vi är ensamma om i Sverige eftersom vi av djurskyddsskäl inte vill bedöva med el.