Attraktiv arbetsplats

Kronfågels verksamhet är helt beroende av våra medarbetare. Att utveckla och behålla motiverade och kompetenta personer är avgörande för koncernens framgång. Vi arbetar för en säker, inkluderande och stimulerande arbetsmiljö, och följer regelbundet upp engagemang och motivation hos våra medarbetare.

Säker arbetsmiljö

De flesta av våra medarbetare arbetar i produktionsmiljö där fysiska hälso- och arbetsmiljörelaterade risker förekommer. Kronfågel har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar förebyggande och systematiskt med såväl fysiska arbetsmiljörisker som psykosocialt arbetsklimat och företagskultur.

Policy för hälsa och säkerhet

Kronfågels policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tydliggör vårt åtagande för en god arbetsmiljö ur alla dimensioner, att främja hälsa och att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och standarder på området. Policyn anger också att vi ska arbeta aktivt för en inkluderande kultur och mångfald. Allvarligare olyckor inträffar mycket sällan, däremot har vi en återstående utmaning i att minska totala antalet olyckshändelser. Under året har ett förbättringsprogram startats i syfte att minska olycksfrekvensen, genom att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Inkluderande kultur

Kronfågel har målet att vara en inkluderande organisation med mångfald. Detta för att ta tillvara alla medarbetares potential, främja en kreativ arbetskultur, spegla våra kundgrupper och trygga kompetensförsörjningen framåt. Inom Kronfågel gäller respekt för mänskliga rättigheter och nolltolerans mot diskriminering, vilket också konkretiseras i vår uppförandekod.