Hållbara leverantörskedjor

Kronfågels verksamhet är i hög grad beroende av välfungerande och goda leverantörssamarbeten. Utöver kyckling köper vi andra råvaror, ingredienser, utrustning, förpackningsmaterial, transporter och tjänster från ett stort antal leverantörer. Samtliga inköpskategorier utom kyckling sköts huvudsakligen på koncernnivå, vilket ger synergier tillsammans med fördelar gällande riskhantering, och kontraktsvillkor.

Vår leverantörsuppförandekod

Kronfågel eftersträvar ömsesidigt ansvarsfulla affärsrelationer. Vår leverantörsuppförandekod lägger grunden för detta genom krav avseende miljöansvar, antikorruption och etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar motsvarande koncernens egen uppförandekod.

I vår leverantörsuppförandekod specificeras också att våra leverantörer måste också säkerställa att kraven ställs vidare i kedjan, det vill säga till sina underleverantörer. Ansvariga för leverantörsuppförandekodens innehåll och implementering är koncernens inköpsfunktion. Leverantörsuppförandekoden anger bland annat att leverantören förväntas leva upp till internationell och nationell lagstiftning, respektera mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner, och uppfylla specificerade krav avseende socialt ansvar, miljö, affärsetik samt djurvälfärd.

Systematiskt angreppssätt för hållbara leverantörskedjor

Under 2021 har leverantörsuppförandekoden uppdaterats och ett arbete pågår att få befintliga leverantörer att skriva under den uppdaterade koden. Målet är att alla leverantörer med inköpsvärde över 500 000 SEK per år ska skriva under koden. Jämfört med 2020 har detta arbete också initierats för indirekta inköp, i tillägg till inköp av direkta material och transporttjänster där policyn funnits under längre tid. För direkta material och transporttjänster har 52% skrivit under den nya versionen av leverantörsuppförandekoden. Bland indirekta leverantörer är siffran 18%. Vårt systematiska arbete baseras på riskbedömning, vilket inkluderar en riskscreening på leverantörsnivå avseende riskparametrar såsom produktionsland och kategori-/branschspecifika risker kopplade till miljö, mänskliga rättigheter eller etiska frågor. För att identifiera risker och potentiella avvikelser, strävar vi kontinuerligt efter ökad transparens i våra leverantörsrelationer, bortom första ledet i leverantörskedjan.

Självutvärdering och riskbedömning

För att bedöma risker och prestanda på leverantörsnivå ber vi också våra leverantörer att fylla i ett självutvärderingsformulär. Svaren ger kompletterande underlag för vidare prioritering av var vi ska fokusera arbetet med vidare uppföljning och revisioner, och andra åtgärder. Resultatet av genomförda självutvärderingar visar att de flesta av våra leverantörer har ett väl utvecklat arbete för att hantera risker kopplade till leverantörsuppförandekodens områden. Ambitionen är att nå 98 procent utvärderade leverantörer i prioriterade kategorier, och att fastställa åtgärdsplaner för de leverantörer som bedöms ej godkända.