Värderingar

Värderingar och uppförandekod

Vår värdegrund gör att vi når framgång och att vi når våra mål. Med den kommer önskade beteenden som ger oss vägledning om hur vi bidrar till en långsiktigt hållbar prestationskultur, i linje med vår affärsstrategi.​ Efterlevnad av värderingarna följs upp i årliga medarbetarsamtal och i medarbetarundersökningar.

Uppförandekoden gäller alla medarbetare och sätter ramarna för ett ansvarsfullt agerande vad gäller etik, miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter. Samtliga medarbetare får en genomgång av koden i samband med anställning, och skriver därefter under att de förstått vad den innebär. Samtliga anställda tjänstemän får också obligatorisk e-utbildning i koden för ytterligare förankring. 2021 hade 91 procent (inklusive nyanställda) genomgått utbildningen.

God affärsetik

Vi eftersträvar ett etiskt och respektfullt förhållningssätt i alla affärsrelationer. Uppförandekoden tydliggör bland annat att nolltolerans gäller för alla former av mutor och korruption. Vi ska också agera föredömligt och ansvarsfullt för att säkerställa korrekt hantering av information och säkerställa att eventuella intressekonflikter undviks. Utbildningar genomförs löpande för berörda målgrupper. Under 2021 har en ny utbildning i konkurrensrätt genomförts för samtliga kontorsmedarbetare.

Visselblåsarfunktion

Vi uppmanar våra medarbetare att rapportera misstänkta överträdelser. För att möjliggöra anonym rapportering av eventuella överträdelser mot uppförandekoden, finns en visselblåsarfunktion inrättad genom samarbete med extern aktör.

Under 2021 inkom 7 ärenden via visselblåsartjänsten, relaterade till lokala medarbetarfrågor och policy-efterlevnad. Samtliga ärenden har utretts och besvarats, inget av dem visade sig dock vara en faktisk överträdelse.