ännu bättre Kronfågel

10 steg för ett ännu bättre Kronfågel

kronfågels utvecklingsprogram

Sedan Kronfågel grundades för över 50 år sedan har ambitionen varit tydlig: att göra gott för människor och kycklingar. Med tiden har även klimat- och miljöarbetet blivit ett allt viktigare fokus. Engagemanget bygger på att hela tiden aktivt arbeta för att bli bättre, inte minst vad gäller djuromsorg. På Kronfågel tar vi våra fåglars välmående på största allvar, därför har vårt djuromsorgsarbete alltid sträckt sig långt utöver vad Sveriges redan tuffa djurskyddslag kräver. 

Arbetet omfattar hela värdekedjan, allt från friska föräldradjur, ruvning och kläckning till stallmiljö, foder och slakt. Det gör att vi ställer oerhört tuffa krav på allt från transporttider, underleverantörer och foderkvalitet till utbildningsnivå för alla som hanterar djuren. Läs mer om vårt hållbarhets- och djuromsorgsarbete HÄR.

Men samtidigt kan vi alltid bli bättre.

Därför har vi gjort en extra genomlysning av hela organisationen som har resulterat i ett särskilt utvecklingsprogram för 2022, utöver vårt ordinarie hållbarhets- och djuromsorgsarbete. Programmet utgörs av tio konkreta åtgärder för att under året förstärka vår verksamhet ytterligare inom områdena djuromsorg, hållbarhet och hälsa. Åtgärderna består dels av engångsinsatser men också av pågående projekt där vi växlar upp takten under 2022.

sammanfattning AV PUNKTER

1. Världsledande låg antibiotikaanvändning nära noll
2. Expertgrupp för tryggare infångning och transporter 
3. Internt kompetenslyft kring vårt arbete inom djurvälfärd
4. Science based targets: Vetenskapliga klimatmål från gård till gaffel 
5. Reducera sojan för mer klimatsmart foder och ökad biologisk mångfald
6. En positiv kraft för vår närmiljö i Katrineholm
7. Aktiv produkt- och processutveckling för att minska matsvinnet
8. Minimera salthalten i våra produkter för ännu mer hälsosamma produkter
9. Finansiera forskning och kontinuerligt minimera risken för campylobakter 
10. Minska plasten med 30% till 2025 och öka andelen som går att materialåtervinna

information och åtgärder

1. VÄRLDSLEDANDE LÅG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING NÄRA NOLL

Förebyggande antibiotika används i djuruppfödning över hela världen vilket får allvarliga följder med antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotika behövs inte om kycklingarna är friska från start, mår bra och är rätt och väl omhändertagna.

De dagsgamla kycklingarnas hälsa är avgörande för deras välbefinnande senare i livet, där många faktorer påverkar kycklingens mående direkt från start; hantering av det befruktade ägget, kvaliteten på inkubationsprocessen och transporten.

Kycklingarna föds sedan upp under optimala klimatförhållanden hos våra uppfödare. Tack vare vårt arbete i kläckeriet och våra uppfödares stringenta skötsel och djurvälfärd har vi år efter år lyckats med att inte behöva ge mer än under en procent av alla kycklingar antibiotika. I andra länder i Europa kan siffran ligga på över 50 %.

Åtgärd: 2021 investerade vårt dotterbolag, kläckeriet SweHatch, i nya ruvningsmaskiner för 15 miljoner kronor. Under 2022 kommer vi att finjustera och dra nytta av investeringen i form av ännu bättre hälsa hos de nykläckta kycklingarna.

2. Expertgrupp för tryggare infångning och transporter

Transporten till slakteriet ska vara så lugn som möjligt för kycklingarna. Vi har länge jobbat hårt tillsammans med kontrakterade uppfödare och transportörer, branschen och myndigheter för att säkerställa en lugn och säker infångning med minsta möjliga skador av fåglarna på gård och under transporterna, bland annat genom utökade kontroller och utbildning. Skadorna har tydligt minskat i branschen över tid, även hos oss. Men även om skadorna stadigt har minskat så är en skadad fågel en för mycket. Vi har en nollvision som vi arbetar med tillsammans med våra samarbetspartners.

Åtgärd: Under slutet av 2021 tillsatte vi en ny grupp bestående av vår djuromsorgsavdelning och representanter från våra uppfödare och transportörer som under 2022 särskilt ska fokusera på hur vi kan bli ännu bättre på säker och trygg hantering i samband med infångning på gård och transport.   

3. Internt kompetenslyft kring vårt arbete inom djurvälfärd

Våra djur ska må så bra som möjligt. God djurvälfärd är självklart för oss av etiska skäl främst. Men också för att det är kopplat till kvalitet och resurseffektivitet, också viktiga hållbarhetsparametrar. Tack vare dagliga systematiska kontroller i alla led kan vi upptäcka när något går fel och sätta in åtgärder. 

Vi har identifierat åtta framgångsfaktorer för bättre djuromsorg, där den holistiska synen innebär att de ska fungera tillsammans. Ingen av dem ger resultat på egen hand. Arbetssättet har gett bra resultat hittills men vi vill hela tiden lära mer och bli ännu bättre. Läs om alla punkterna här A Holistic View On Animal Welfare

Som medarbetare är det viktigt att inte bara förstå sin egen del av processen, utan hela kedjan. Det bygger stärkt förtroende och engagemang, och ökad insikt i hur vi alla internt kan bidra till att nå våra höga målsättningar.  

Åtgärd: Under 2022 kommer vi att stärka kompetensen inom holistisk djurvälfärd hos samtliga medarbetare genom nytt utbildningsmaterial. Målet är att alla i vår organisation ska få utökade kunskaper om hur vi arbetar med djuromsorg – det är en central del av vår kvalitetskultur.

4. Science based targets: Vetenskapliga klimatmål från gård till gaffel

Vi tar klimatfrågan på stort allvar och behöver göra vår del för att minska utsläppen. Kyckling är en proteinkälla med förhållandevis låg klimatpåverkan. Dess klimatavtryck är tio gånger lägre än nötköttets och ligger lägre än till exempel norsk lax. Men den belastar fortfarande klimatet. Vårt mål en helt fossilfri verksamhet och att minimera klimatpåverkan i hela värdekedjan. 2021 skrev vi genom vårt ägarbolag Scandi Standard under Science Based Targets-initiativet med målet att sätta och validera vetenskapligt förankrade klimatmål under 2022. Det innebär att vi åtar oss att följa Parisavtalets mål och delmål avseende koldioxidutsläpp. Redan nu sätter vi klimatmål i linje med 1,5 gradersmålet för vår egen verksamhet (scope 1 och 2) och arbetar intensivt med att även inkludera väsentliga utsläpp inom scope 3 under 2022. Klimatdata mäts och följs upp både i relation till verksamhetens storlek (g CO2e per kg produkt) och i absoluta tal. Arbete och åtgärder för minskad klimatpåverkan omfattar alla led i vår värdekedja.

Åtgärd: Under 2021 startade vi ett koncernövergripande arbete för att beräkna våra produkters koldioxidavtryck från gård till gaffel. Detta kommer att fortsätta under 2022 för att säkerställa att våra klimatåtgärder genomförs där de gör mest nytta. Under 2022 ska vi sätta och validera vetenskapligt förankrade klimatmål i enlighet med Science Based Targets-initiativet.

5. Reducera sojan för mer klimatsmart foder och ökad biologisk mångfald

En stor del av dagens fågelfoder runt om i världen, och i Sverige, är sojabaserat. Soja är en av världens största och viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein. Sojaodlingarna har dock visat sig ha negativ påverkan på den biologiska mångfalden på flera platser. Fodret kycklingarna äter har med andra ord en betydande miljöpåverkan. Krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion ställs genom olika tredjepartscertifieringar såsom RTRS och ProTerra, men långsiktigt är målet är att reducera den importerade sojan med andra, lokala proteinkällor. Detta för att undersöka om det finns bättre alternativ ur både miljö- och djurvälfärdsperspektiv som samtidigt stödjer lokal jordbruksproduktion. 

Sedan 2019 drivs ett strategiskt utvecklingsprojekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram och testa nya fodermixer, där en väsentlig del av sojan ersätts med lokalt odlade bönor.

Åtgärd: Under 2022 kommer vi att testa nya fodermixar med en större andel lokalt producerat protein. Fodertester är redan igång.

6. En positiv kraft för vår närmiljö i Katrineholm

Vattenrening i Katrineholm
Miljön är mycket viktig för Kronfågel och vi driver flera projekt som bidrar till en mer hållbar miljö. Bland annat ser vi över reningen av vårt processvatten i kommunen. Vi har till exempel tagit in extern vattenexpertis, skapat ett internt kretslopp av vatten för att kunna återbruka vattnet flera gånger, satt in nya filter för att lättare kunna separera avfall från vattnet, infört nya rutiner då vi grovstädar lastbilar och anläggningen innan vi spolar med vatten samt sett över hela vår maskinpark för att se vid vilka maskiner vi kan minska vattenförbrukningen, vilket gett positivt resultat.

Åtgärd: Just nu jobbar vi med att ta fram en konkret handlingsplan för en ännu bättre vattenrening som ska vara klar i början av 2022. Vi kommer även att utöka den interna provtagningen för att ännu snabbare kunna sätta in åtgärder. Vi har en nära dialog med kommunen för att nå vårt gemensamma mål – en långsiktigt miljömässigt hållbar produktion i Katrineholm.

Bättre hälsa för invånarna i Katrineholm
Med initiativet Rätt till rörelse vill Kronfågel stötta initiativ som aktivt jobbar för att fler barn ska få möjlighet att röra på sig och träffa andra och också bidra med sin kunskap om bra mat till alla föräldrar. Förra året stöttade Kronfågel ett tiotal initiativ i hela Sverige.

I koppling till projektet har en av Katrineholms mest besökta evenemangsarenor bytt namn till Kronfågel isarena. Genom ett unikt samarbete mellan Kronfågel och Katrineholms kommun ska arenan bli en mötesplats för att få fler unga och vuxna i rörelse. Målet är att bidra till bättre hälsa och fler möjligheter för invånarna i Katrineholm, där de flesta av Kronfågels medarbetare bor. 

Åtgärd: Utföra flera hälsosatsningar i Kronfågel isarena tillsammans med Katrineholms kommun. Målet är att få fler kommunbor i rörelse. 

7. Aktiv produkt- och processutveckling för att minska matsvinnet

Matsvinn är en viktig hållbarhetsutmaning som även Kronfågel är engagerade i. Sett till hela värdekedjan är kund- och konsumentledet viktigast för att minska mängden matsvinn, men som producent kan vi också göra viktiga insatser. En central uppgift för oss är att se till att hela kycklingen tas tillvara i förädlingsprocessen, så att ingenting blir avfall. Av varje kyckling blir i snitt 70 procent livsmedel och resterande 30 procent biprodukter i form av foder till främst husdjur, biogas eller bioolja. Vi kan också bidra genom innovativa förpackningslösningar, vägledning till konsumenterna och optimering av produktflödet till och i livsmedelsbutikerna.

Åtgärd: Under 2022 kommer vi fokusera på att minska matsvinnet med 10 procent i vår egen produktion, där det övergripande målet är att så stor del som möjligt ska bli livsmedel.

8. Minska salthalten i våra produkter

För mycket salt är inte bra för vår hälsa. I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen, men mycket natrium kan höja blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Livsmedelsverkets rekommendation är att man inte bör få i sig mer än en tesked salt per dag. I genomsnitt får vi i oss ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas, det mesta kommer från färdiga livsmedel, som charkprodukter, bröd, matfett, ost och färdigmat.

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt etc. Vår utgångspunkt är att kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt.

Åtgärd: Under 2022 kommer vi att se över vår produktportfölj och var vi kan minska salthalten.

9. Finansiera forskning och kontinuerligt minimera risken för campylobaCter

Campylobacter är en naturlig bakterie hos kycklingar som kan ge mag- och tarmbesvär hos människan, framförallt under sommarmånaderna och i varmare klimat. Eftersom det förekommer naturligt hos kycklingar måste därför vara väldigt noga med hygienen när man hanterar färsk kyckling – vare sig det är i slakteriet eller hemma i köket. Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobacter i alla de löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent. 2021 låg branschen på 5,3 %. Men vi kan alltid bli bättre.

Åtgärd: I samarbete med en doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersöker vi i ett forskningsprojekt hur vi minskar förekomsten av campylobacter i våra produkter ytterligare. Sedan 2017 har vi en bekämpningsstrategi mot campylobacter och syftet med den nya studien är att utvärdera strategin och säkerställa att den är baserad på den senaste vetenskapen. Det slutliga målet är nya tydliga riktlinjer för en rad kritiska moment i leveranskedjan som förhoppningsvis kommer bidra till ytterligare minskad förekomst av campylobacter.

10. Minska plasten med 30% till 2025 och öka andelen som går att materialåtervinna

Plastförpackningar är en förutsättning för god livsmedelssäkerhet och för att kunna minimera matsvinn genom längre hållbarhet – men har också en negativ påverkan på miljön och klimatet. Kronfågel strävar efter att minimera plastanvändningen när det är möjligt, och när plast behövs försöker vi använda återvunna material eller säkerställer att material eller energi återvinns.

Åtgärd: Vi har satt som mål att minska plast med 30 procent till 2025. Vi är också partner till Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som vi sätter på marknaden ska gå att materialåtervinna senast år 2025. Under året ska vi fortsätta arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för att nå målen.

relevanta länkar till mer information

Under 2021 och 2022 har Kronfågel fått kritik gällande avlivningsprocessen. Det har cirkulerat en missvisande bild i media som vi vet skapat oro och frågetecken. Här besvarar vi frågor och funderingar

Läs gärna mer om vårt och Scandi Standards djuromsorgsarbete:
A Holistic View On Animal Welfare

Läs mer om Plastinitiativet här

Läs mer om hela branschens djuromsorgsarbete här

Läs mer om Rätt till Rörelse här