Privacy notice

I det här sekretessmeddelandet kan du läsa mer om hur Kronfågel AB, reg.nr. 556145-4223 (”Kronfågel”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker och använder tjänster som tillhandahålls på Kronfagel.se Kronfågel är personuppgiftsansvarig för eventuell behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) startar ett användarkonto för att anmäla sig till finansiella rapporter (delårsrapporter och / eller årsrapporter) (om tillämpligt), (ii) eller anmäler dig för pressmeddelanden, kalenderpåminnelser, information om nya arbetstillfällen eller annan information och / eller (iii) lämnar in ett klagomål eller i övrigt tar kontakt med oss. Sådana personuppgifter kan  innehålla ditt namn, kontaktuppgifter och användarkontouppgifter (användarnamn och lösenord) och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss. Se även avsnittet om cookies och, om du besöker våra anläggningar, avsnittet om kameraövervakning nedan.

Syfte, legal grund och lagringsperiod

Vi använder endast dina personuppgifter för ändamålen och enligt de legala grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med nedanstående ändamål. Vidare använder vi endast dina personuppgifter under perioden som anges i den högra kolumnen, efter vilken period dina personuppgifter raderas.

Syftet: Information. När du skapar ett användarkonto för att prenumerera på finansiella rapporter, pressmeddelanden och / eller kalenderpåminnelser, eller anmäler dig för att få information om nya arbetstillfällen, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som begärs av dig.

Kontaktförfrågningar, klagomål och / eller allmänna förfrågningar. När du kontaktar oss för att lämna in ett klagomål eller begära kontakt, behandlar vi dina personuppgifter (dvs. namn, kontaktuppgifter och / eller annan information du tillhandahåller) för att kunna hjälpa dig med det aktuella ämnet

Legal grund: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen att upprätthålla goda relationer med investerare, allmänheten och potentiella medarbetare.

Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen att upprätthålla goda kundrelationer.

Gallringsperiod: Om du avregistrerar dig från våra prenumerationstjänster, behandlar vi inte längre dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer också radera dina personuppgifter, såvida det inte finns någon annan laglig grund för att hålla dina uppgifter.

Vi kommer att ta bort data, inom 36 månader efter att relevant ärende har blivit slutligt löst med hänsyn till krav på livsmedelshygien.

Observera att ovanstående lagringsperioder inte gäller i den mån Kronfågel är skyldig att behålla dina personuppgifter (delvis eller i sin helhet) enligt gällande obligatorisk lag (t.ex. redovisning)

Kameraövervakning

Vi använder kameraövervakning på våra anläggningar i syfte att bevaka området avseende obehöriga fordon och brand samt för att kunna förebygga och utreda brott. Detta innebär att om du besöker våra anläggningar kan dina personuppgifter komma att behandlas. Notera att vi har skyltar som tydligt upplyser om platser där kameraövervakning pågår. Uppgifterna som samlas in består av (rörliga) bilder på dig, ditt eventuella fordon, m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är våra berättigade intressen att förhindra och utreda brott och att garantera säkerheten på våra anläggningar. Dina uppgifter kommer att behandlas av övervakningsbolag som vi har anlitat för tillhandahållande av bevaknings- och lagringstjänster. I det fall att uppgifter överförs till land utanför EU/EES, se ovan angående tredjelandsöverföringar. Uppgifterna som samlas in kommer att raderas senast 1 månad efter insamlingen, om inte lag eller annan reglering förpliktigar oss att fortsätta med den.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter inom våra koncernföretag. Vi kan ytterligare behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster på våra vägnar, främst för att tillhandahålla support och underhåll av IT-system, lagringstjänster och marknadsföring.

Eventuell överföring av personuppgifter utanför EU / EES görs i enlighet med lagar om dataskydd. Våra internationella överföringar av personuppgifter  baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här. För överföringar till några av våra leverantörer i USA är mottagaren certifierad enligt EU-U.S. Privacy Shield administrerad av USA: s handelsdepartementet (certifierade bolag finns listade här www.privacyshield.gov).

Dina rättigheter

Du har rätt till följande rättigheter enligt gällande lagar:

• Rätten till åtkomst: Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter. På begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i en vanlig elektronisk form.

• Rätt till rättelse: Du har rätt att erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter och att ha ofullständiga personuppgifter slutförda.

• Rätten att radera (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter (inklusive behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort användaruppgifterna. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rätten inte leda till en åtgärd från oss.

• Rätten att invända: Mot vissa bearbetningsaktiviteter som vi utför i samband med dina personuppgifter, såsom vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller också för behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

• Rätten att begränsa behandlingen: Du kan under vissa omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rätten inte leda till en åtgärd från oss.

• Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter direkt överförda till en annan datakontrollant) i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
Slutligen har du också rätt att inge ett klagomål hos tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

Cookies

Som en del av vårt tillvägagångssätt att tillhandahålla personliga tjänster på vår hemsida använder vi cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din hårddisk som tillåter lättare åtkomst nästa gång samma sida besöks. Till exempel skickas en cookie när du skapar ett användarkonto.

Om du inte vill ha din personliga information lagrad av cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie är mottagen. På så sätt kan du bestämma varje gång att acceptera cookies eller inte. Användning av cookies kan dock vara nödvändigt för att ge vissa funktioner och att välja att avvisa cookies kan minska vår webbplats funktionalitet. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som beskriver hur man kontrollerar godkännandet av cookies.

Vi använder två typer av cookies. Den första sparar en fil länge på användarens dator. Den används till exempel för funktioner som berättar för användaren vad som är nytt sedan deras senaste besök på webbplatsen. Den andra typen av cookie kallas för en ”session cookie” och lagras tillfälligt i användarens datorminne under den tid som användaren surfar på webbplatsen. Dessa cookies raderas när webbläsaren är stängd.

För syftet med att samla statistik, analysera användande och skapa relevanta kanaler använder vår webbplats också cookies som genereras av produkter och tjänster från tredje part som används på webbplatsen, inklusive Google Analytics.
 

Datasäkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och för att skydda mot obehöriga personers tillgång. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit är att genomföra säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterhämtning och åtkomstbegränsningar. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt gällande sekretesslagstiftning, kontakta oss på: GDPR@scandistandard.com. 

Kameraövervakning

Vi använder kameraövervakning på våra anläggningar i syfte att bevaka området avseende obehöriga fordon och brand samt för att kunna förebygga och utreda brott. Detta kan innebära att personuppgifter behandlas. Information raderas efter 1 månad.

Ändringar av denna sekretesspolicy för webbplatsen

Om vi ändrar hur vi hanterar dina personuppgifter eller hur vi använder cookies, uppdaterar vi omedelbart den här webbplatsens sekretessmeddelande och publicerar den här på webbplatsen.