hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhet

KRONFåGELS

Hållbarhetslöfte

Så arbetar vi varje dag för att på ett ansvarsfullt sätt skapa värde och lönsamhet med våra produkter och genom att bidra till hälsa och välbefinnande för människor, våra kycklingar och vår gemensamma planet.


MÄNNISKOR

Erbjuda en attraktiv, säker och hälsosam arbetsplats.

Säkerställa efterlevnad av affärsetik, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden.

Bygga ansvarsfulla leverantörsrelationer och hållbara leverantörskedjor.

KYCKLINGAR

Arbeta för ledande djuromsorg och hälsosamma kycklingar utan antibiotika.

Utveckla långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med högkvalitativa uppfödare.

Driva hållbar utveckling genom hög kvalitet på foder, fodereffektivitet och lokalt odlade råvaror.

VÅR PLANET

Minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Minimera plastanvändning genom hållbara förpackningar.

Dela ansvar för värdekedjan, från fodertillverkning och näringsläckage till matavfall.

PRODUKTERNA

Producera säkra, goda och hälsosamma produkter.

Bidra till hållbar och näringsrik proteinproduktion.

Minimera produkternas koldioxidavtryck – från gård till gaffel.

Agenda 2030

Kronfågel stödjer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i sin helhet. Genom vår verksamhet har vi påverkan på flera av målen och ett stort ansvar och möjlighet att bidra till att uppnå mål och delmål.

Några av dem är är direkt kopplade till vår verksamhet:

Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt ett hållbart jordbruk.
Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar.
Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi har också ett stort ansvar att bidra till bland annat:

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vårt ansvar och bidrag till hållbar utveckling

Arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling fokuseras på de områden där Kronfågel har störst påverkan och möjlighet att göra skillnad, och som har störst betydelse för våra intressenter. Exempelvis ser vi en ökad medvetenhet kring antibiotikafrågan och djurvälfärd, våra produkters klimat- och miljöpåverkan, samt frågor kring biologisk mångfald i vår värdekedja.

Ramverk för hållbarhet

Vårt strategiska ramverk för hållbar utveckling utgår från vår väsentlighetsanalys och innehåller prioriterade ansvars- och hållbarhetsfrågor inom perspektiven Människorna, Kycklingarna, Planeten och Produkterna. Ramverket sätter nivån för koncernens och därmed Kronfågels gemensamma hållbarhetsarbete och beskriver förhållningssätt, övergripande mål och mätetal för respektive fokusområde.

Med sikte på 2025

Kronfågel och moderbolaget Scandi Standard fastställde under 2020 en ambitionsnivå: att nå en branschledande position inom hållbarhet till 2025. Detta ställer krav på fortsatt utveckling och acceleration av mål, styrning och aktiviteter. Under 2021, har strategi, processer och målsättningar inom nyckelområden så som klimatpåverkan, produkters koldioxidavtryck, arbetsmiljö och djuromsorg stärkts ytterligare och en stabil grund och plan framåt har utarbetats.