Minimera produkternas avtryck

Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet

Vårt viktigaste löfte till konsumenterna är att våra livsmedelsprodukter är säkra och goda att äta, och att de produceras från kycklingar som mår bra och behandlas väl. Vi vill även inspirera fler till mer hälsosamma och mindre klimatpåverkande måltider.

Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet har högsta prioritet för Kronfågel. Vi arbetar löpande med att förbättra processer och styrning, med utgångspunkt i certifierade ledningssystem. Vår produktionsanläggning i Valla är tredjepartscertifierade enligt BRC, internationell kvalitetsledningsstandard förlivsmedelssäkerhet. Detta inkluderar krav på kvalitetssäkrade arbetssätt, byggnader och utrustningar, riskanalys enligt HACCP produktspårbarhet, personalkompetens och hygienrutiner samt kontroll av både produkter och processer. Vi kontrolleras dagligen av Livsmedelsverkets veterinärer som alltid är på plats när verksamheten är i gång, i uppdrag att säkerställa god livsmedelssäkerhet och djurhantering. Utöver det följer vi specifika krav som olika kunder ställer, på oss som företag eller för en viss produkt eller marknad.

Rätt attityd för matsäkerhet

Brister i livsmedelssäkerhetsarbetet beror sällan på rutiner eller systemfel, däremot är kultur och attityd bland personalen ofta avgörande. Vi genomför regelbundet attitydundersökningar på vår produktionsanläggning för att kartlägga hur kvalitetsarbetet upplevs av medarbetarna, och för att utifrån resultaten kunna arbeta specifikt med identifierade lokala svagheter. Utbildningar hålls också kontinuerligt för att säkerställa aktuell och hög kunskapsnivå.

Noggrann kontroll av bakterier

I Sverige gäller att vår kyckling ska vara helt fri från salmonella och för campylobacter gäller absolut minsta möjliga förekomst. Campylobacter är en naturlig bakterie hos kycklingar som kan ge mag- och tarmbesvär hos människan, framförallt under sommarmånaderna och i varmare klimat. Eftersom det förekommer naturligt hos kycklingar måste därför vara väldigt noga med hygienen när man hanterar färsk kyckling – vare sig det är i slakteriet eller hemma i köket. Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobacter i alla de löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent. 2021 låg branschen på 5,3 %. Men vi kan alltid bli bättre.

I samarbete med en doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersöker vi i ett forskningsprojekt hur vi minskar förekomsten av campylobacter i våra produkter ytterligare. Sedan 2017 har vi en bekämpningsstrategi mot campylobacter och syftet med den nya studien är att utvärdera strategin och säkerställa att den är baserad på den senaste vetenskapen. Det slutliga målet är nya tydliga riktlinjer för en rad kritiska moment i leveranskedjan som förhoppningsvis kommer bidra till ytterligare minskad förekomst av campylobacter.

Clean Label Policy

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt. Vår utgångspunkt är att ren kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt. Sedan 2020 finns en koncerngemensam Clean Label Policy, som med grund i gällande lagstiftning beskriver vår gemensamma hållning för hälsosamma produkter och sätter ramar för produktinnehållet. Policyn är etablerad i samtliga länder och gäller för alla produkter och recept inom våra egna varumärken. Som verktyg i arbetet har vi en databas med information om ingredienser och dess innehåll och sammansättning. Uppföljning görs månadsvis för tre koncerngemensamma indikatorer: Användningen av aromämnet natriumglutamat (MSG/E621), artificiella färgämnen samt artificiella smakämnen. Målsättningen är att samtliga dessa ska vara noll. Artificiella färgämnen har funnits i enstaka norska produkter, men har nu fasats ut. Vad gäller artificiella smakämnen finns fortsatt behov för att uppfylla smakpreferenser för vissa produkter och krav på att undvika allergena ämnen. Exempel på detta är röksmaksättning i Sverige.

Minskar salthalten i våra produkter

För mycket salt är inte bra för vår hälsa. I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen, men mycket natrium kan höja blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Livsmedelsverkets rekommendation är att man inte bör få i sig mer än en tesked salt per dag. I genomsnitt får vi i oss ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas, det mesta kommer från färdiga livsmedel, som charkprodukter, bröd, matfett, ost och färdigmat.

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt etcetera. Vår utgångspunkt är att kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt. Under 2022 kommer vi att se över vår produktportfölj och var vi kan minska salthalten.

Korrekt produktinformation

I vår uppförandekod anges att Kronfågel i märkning och marknadsföring av produkter ska tillhandahålla korrekt och ej vilseledande information. All marknadsföring ska följa gällande lagstiftning och etisk praxis. Påståenden och information kring våra produkters innehåll och egenskaper ska vara transparent och faktabaserad.

Fortsatt utveckling för hälsosamma, hållbara livsmedel

Vi vill inspirera människor att äta bra kyckling för smakens, hälsans och klimatets skull. Genom innovativa, attraktiva produkter vill vi bidra till övergången från rött till vitt kött vilket är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) näringsrekommendationer. Kyckling är också ett mer klimateffektivt alternativ jämfört med nötkött, en viktig fördel när efterfrågan på animaliskt protein globalt sett ökar och utgör en stor miljöutmaning.