Människor

Hållbarhet Människor

Här beskrivs hur vi kan erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats samt hur vi bygger ansvarsfulla och hållbara leverantörsled.

Attraktiv arbetsplats

Kronfågels verksamhet är helt beroende av våra medarbetare. Att utveckla och behålla motiverade och kompetenta personer är avgörande för vår framgång. Vi arbetar för en säker, inkluderande och stimulerande arbetsmiljö, och följer regelbundet upp engagemang och motivation hos våra medarbetare.

Säker arbetsmiljö
De flesta av våra medarbetare arbetar i produktionsmiljö där fysiska hälso- och arbetsmiljörelaterade risker förekommer. Kronfågel har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar förebyggande och systematiskt med såväl fysiska arbetsmiljörisker som psykosocialt arbetsklimat och företagskultur.

Policy för hälsa och säkerhet
Kronfågels policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tydliggör vårt åtagande för en god arbetsmiljö, hur vi främjar hälsa och att säkerställer efterlevnad av lagstiftning och standarder på området. Allvarligare olyckor inträffar mycket sällan, däremot har vi en återstående utmaning i att minska totala antalet olyckshändelser. Under året har ett förbättringsprogram startats i syfte att minska olycksfrekvensen, genom att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Inkluderande kultur
Kronfågel har målet att vara en inkluderande organisation med mångfald. Detta för att ta tillvara alla medarbetares potential, främja en kreativ arbetskultur, spegla våra kundgrupper och trygga kompetensförsörjningen framåt. Inom Kronfågel gäller respekt för mänskliga rättigheter och nolltolerans mot diskriminering.

Värderingar

Vår värdegrund gör att vi når framgång och att vi når våra mål. Med den kommer önskade beteenden som ger oss vägledning om hur vi bidrar till en långsiktigt hållbar prestationskultur, i linje med vår affärsstrategi.​ Efterlevnad av värderingarna följs upp i årliga medarbetarsamtal och i medarbetarundersökningar.

Uppförandekod
Uppförandekoden gäller alla medarbetare och sätter ramarna för ett ansvarsfullt agerande vad gäller etik, miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter. Samtliga medarbetare får en genomgång av koden i samband med anställning, och skriver därefter under att de förstått vad den innebär.

God affärsetik
Vi eftersträvar ett etiskt och respektfullt förhållningssätt i alla affärsrelationer. Uppförandekoden tydliggör bland annat att nolltolerans gäller för alla former av mutor och korruption. Vi ska också agera föredömligt och ansvarsfullt för att säkerställa korrekt hantering av information och säkerställa att eventuella intressekonflikter undviks.

Visselblåsarfunktion
Vi uppmanar våra medarbetare att rapportera misstänkta överträdelser. För att möjliggöra anonym rapportering av eventuella överträdelser mot uppförandekoden, finns en visselblåsarfunktion inrättad genom samarbete med extern aktör.

Under 2021 inkom 7 ärenden via visselblåsartjänsten, relaterade till lokala medarbetarfrågor och policy-efterlevnad. Samtliga ärenden har utretts och besvarats, inget av dem visade sig dock vara en faktisk överträdelse.

Hållbara leverantörskedjor

Kronfågels verksamhet är i hög grad beroende av välfungerande och goda leverantörssamarbeten. Utöver kyckling köper vi andra råvaror, ingredienser, utrustning, förpackningsmaterial, transporter och tjänster från ett stort antal leverantörer. Samtliga inköpskategorier utom kyckling sköts huvudsakligen på koncernnivå, vilket ger synergier tillsammans med fördelar gällande riskhantering, och kontraktsvillkor.

Vår leverantörsuppförandekod
Kronfågel eftersträvar ömsesidigt ansvarsfulla affärsrelationer. Vår leverantörsuppförandekod lägger grunden för detta genom krav avseende miljöansvar, antikorruption och etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar motsvarande koncernens egen uppförandekod.

I vår leverantörsuppförandekod specificeras också att våra leverantörer måste säkerställa att kraven ställs vidare i kedjan, det vill säga till sina underleverantörer. Leverantörsuppförandekoden anger bland annat att leverantören förväntas leva upp till internationell och nationell lagstiftning, respektera mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner, och uppfylla specificerade krav avseende socialt ansvar, miljö, affärsetik samt djurvälfärd.

Systematiskt angreppssätt för hållbara leverantörskedjor
Under 2021 har leverantörsuppförandekoden uppdaterats och ett arbete pågår att få befintliga leverantörer att skriva under den uppdaterade koden. Målet är att alla leverantörer med inköpsvärde över 500 000 SEK per år ska skriva under. För direkta material och transporttjänster har 52% skrivit under den nya versionen av leverantörsuppförandekoden. Bland indirekta leverantörer är siffran 18%. Vårt systematiska arbete baseras på riskbedömning. För att identifiera risker och potentiella avvikelser, strävar vi kontinuerligt efter ökad transparens i våra leverantörsrelationer, bortom första ledet i leverantörskedjan.