Vår planet

Hållbarhet Vår planet

Läs mer om hur vi jobbar för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och hur vi ska nå målet med att minska plasten med 30% till år 2025.

Minska miljöpåverkan

Arbetet för en klimat- och resurseffektiv kycklingproduktion omfattar hela värdekedjan: såväl Kronfågels egen förädlingsverksamhet som leverantörsled med foderproduktion och uppfödning, transporter, kund- och konsumentled. Arbetet för ökad effektivitet och minskat matsvinn går genom hela kedjan med grundtanken att varje kyckling och hela kycklingen räknas – med det menas att vi ska se till att varje enskild kyckling mår bra, föds upp på ett resurseffektivt sätt och att så stor del som möjligt av kycklingen blir bra mat på tallriken. Det är en av de viktigaste insatser som vi kan göra för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Klimatmål i linje med Parisavtalet

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid, och vi behöver både göra vår del för att minska utsläppen, men också identifiera och hantera risker som följer av klimatförändringar. Samtidigt ser vi det ökade arbetet med att minska samhällets klimatpåverkan som en möjlighet, där kyckling kan vara en del av lösningen.

I linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet är vår vision en helt fossilfri verksamhet, och under 2021 skrev vi under Science Based Targets-initiativet (SBTi, läs mer här) med målsättningen att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål under 2022. Redan nu sätter vi klimatmål i linje med 1,5 gradersmålet för vår egen verksamhet (scope 1 och 2) och arbetar intensivt med att även inkludera väsentliga utsläpp inom scope 3 under 2022. Klimatdata mäts och följs upp både i relation till verksamhetens storlek.

Sett till hela livscykeln står odling och produktion av foder samt uppfödning av kycklingarna för den stora merparten av klimatavtrycket. Under 2021 har ett arbete för att beräkna våra produkters koldioxidavtryck från gård till gaffel initierats och detta kommer att fortsätta under 2022 för att säkerställa att klimatåtgärder görs där de gör mest nytta.

Egen reningsanläggning för vatten

Varken våra egna anläggningar eller uppfödare finns placerade i områden med direkt vattenbrist. Färskvatten är dock en begränsad resurs som alltid ska användas ansvarsfullt vilket är varför vi arbetar för optimal användning av vattnet. Minskad vattenanvändning lokalt syftar främst till att indirekt minska energianvändningen, samt till att minska mängden avloppsvatten som behöver renas. Lokala myndigheter ställer omfattande krav på avloppsvattnets kvalitet som kontrolleras regelbundet. Kronfågel har en egen reningsanläggning som tar hand om avloppsvattnet från slakt och bearbetning av kycklingarna.

Effektiv användning av energi och vatten

På Kronfågel sker ett löpande arbete för effektiv användning av energi och vatten, med utgångspunkt i koncernens energi- och vattenpolicy. Lokala mål sätts årligen och följs upp. De senaste åren har vi sett att systematiskt arbete med kartläggning och åtgärder såsom recirkulering av värme och byte till energisnål LED-belysning, har resulterat i betydande energibesparingar. Vi arbetar sedan flera år också med successiv utfasning av fossila energikällor.

Transporter

Hållbara transporter handlar om säkerhet och trygghet för såväl chaufförer och medtrafikanter som för kycklingarna vi transporterar, och förstås om leveranskvalitet för våra kunder. Vi vill också nå så effektiva och klimatsmarta transportlösningar som möjligt. Därför ställer vi krav på våra transportleverantörer att, förutom att leva upp till vår leverantörsuppförandekod, även tillhandahålla miljödata och använda miljöklassade fordon enligt EURO 6.

Genom samarbete med transportörerna har vi tankstationer för HVO-biodiesel vid produktionsanläggningen. Den stora majoriteten transporter av Kronfågels produkter inom Sverige sker därigenom med 100 procent förnybart bränsle. Vi minskat vår transportpåverkan med 85% sedan skiftet till förnybart och fossilfritt bränsle för både in- och distributionstransporter* som gör att vi sparar 3300 ton CO2 per år. Under 2021 har man även delvis flyttat de transporter som sker mellan våra svenska och danska anläggningar till en intermodal lösning där transporten nu mestadels går på järnväg. Detta innebär en minskning med nästan 400 ton koldioxid per år.

Skrivit under Transportinitiativet
Kronfågel har skrivit under Transportinitiativet. Målsättningen med Transportinitiativet 2025 är att inrikestransporter, både egenutförda och köpta, i DLF:s (branschorganisation inom dagligvaruhandeln) medlemsföretag, senast år 2025 ska vara fossilfria.

*Beräkningen gäller våra in- och distributionstransporter med undantag för ett par mindre transportsträckor där våra leverantörer inte ställt om till 100 % ännu.

Minimera plastanvändning

Skärpt lagstiftning och trender för cirkulär ekonomi inom förpackningar påverkar Kronfågel. Inom EU ska allt plastemballage kunna återanvändas eller materialåtervinnas senast 2030. Inriktningen i vår förpackningsstrategi är att i första hand minimera mängden plast där det är möjligt. Därefter är det att prioritera rena, icke-sammansatta material, samt välja återvunnet och tunnare material där så är möjligt. Detta med fortsatt fokus på produktkvalitet och förpackningens funktion. Exempelvis använder vi nu delvis tråg av rPET och har infört en ny teknik för inplastning av pallar som minskar mängden plastfilm med 30 procent. Vi har satt mål att alla våra produktförpackningar ska gå att materialåtervinna 2025, i linje med Plastinitiativet samt att vi vill minska vår plastförbrukning med 30 % till 2025.

Om Plastinitiativet 2025

DLF (branschorganisation inom dagligvaruhandeln) har lanserat Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2025.